Serdecznie rozmowy, dzielenie się doświadczeniem Bożej obecności i działania w życiu, wspólne szukanie umocnienia i wskazówek w Bożym Słowie, dziękowanie razem i proszenie naszego Boga o te sprawy, które leżą nam na sercu – to niezmienny scenariusz spotkań grup biblijnych. To taki czas i relacje, dzięki którym możemy już trochę doświadczyć Bożego Królestwa na ziemi.

Na początku spotkania prowadzone są przez przygotowanego do tego animatora. Proponowane tematy spotkań pomagają odkrywać stopniowo Boże przesłanie dla Człowieka, od jego najważniejszych elementów do bardziej szczegółowych. W późniejszych latach spotkania małych grup bazują na wybranych księgach Pisma Świętego.

Każdy może znaleźć grupę dla siebie:

  • dzieci w wieku 9-13 lat,
  • młodzież w wieku 14-19 lat,
  • dorośli

Grupy biblijne to również miejsce rozwoju w miłości w opisanych poniżej obszarach:

Modlitwa

„A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.” (Ef 5,18)

Jednym z celów małej Grupy jest wspólna modlitwa, wspólne stawanie przed Bogiem, jako Tym, który tą grupę powołał w takim właśnie kształcie. Tylko to przekonanie może być skutecznym spoiwem Małej Grupy. Bóg dał mi tych braci i te siostry bym razem z nimi Go uwielbiał. Stając razem przed Bogiem na modlitwie otrzymujemy wszyscy Ducha Św. – wszyscy tego samego, w tym samym czasie, a więc wiele jest osób, ale jeden w nich Duch.

 

Braterstwo

„Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni!” (1P 3,8)

Relacja każdego z członków Małej grupy z Bogiem jest fundamentem. Drugim celem są relacje między nami. Jeżeli mam przekonanie, że to Bóg stawia obok mnie tego konkretnego człowieka, to Bóg wyposaży mnie też w Miłość do niego. Ten cel to rozwój w Miłości do brata i siostry, najpierw w Małej Grupie, a potem szerzej we wspólnocie i całym Kościele. Realizujemy go na każdym spotkaniu i poza nim, poprzez nasze słowa, uwagę, poświęcony wzajemnie czas, współodczuwanie i udzielone wsparcie.

 

Uczniostwo

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10.17)

Bóg chce, abyśmy Go poznawali, bo to poznanie pozwala nam bardziej przylgnąć do Jego Miłości. Ten cel realizujemy na każdym spotkaniu czytając Słowo Boże, słuchając ciekawych komentarzy, szukając odniesienia tego Słowa do swojego życia.

 

Służba

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.” (1P 4,10)

Modlitwa i słuchanie Słowa rozwija w nas Miłość i wyprowadza do drugiego człowieka, do poszukiwania tego, jak mógłbym bratu, siostrze pomóc, jak usłużyć.
Ten cel to aktywna służba całej Małej Grupy, wspólna praca, dla wspólnoty, konkretnej osoby, pomaganie sobie w odkrywaniu swojego Kształtu, wspieranie się w służbach które podejmujemy. Zachęta do wytrwania w nich.

 

Misja

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)

Najważniejszą służbą chrześcijanina jest wyjście poza wspólnotę do tych, którzy o Miłości Boga wiedzą jeszcze niewiele lub wcale. Głoszenie Dobrej Nowiny o Zbawieniu przez wiarę, a nie z uczynków.

Ten cel Małej Grupy przede wszystkim realizujemy poprzez wzajemną zachętę do aktywnego głoszenia Dobrej Nowiny. Do dzielenia się naszym doświadczeniem w tym. Możemy też wspierać jako grupa konkretne działania ewangelizacyjne naszej wspólnoty lub Kościoła parafialnego, diecezjalnego. Możemy wychodzić nawet dalej w świat z naszą misyjnością, wspierać konkretnego apostoła w jego pracy misyjnej.

 

Jeżeli poszukujesz środowiska rozwoju dla swojej wiary, lub w ogóle chciałbyś się dowiedzieć po co Ci Bóg, to zapraszamy do kontaktu: kontakt@natanael.org.pl